TRIỂN LÃM "HỒ CHÍ MINH - NHÀ VĂN HÓA TƯ TƯỞNG VĨ ĐẠI"

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Tư tưởng của Người bao quát nhiều phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, xã hội... Người không những là nhà cách mạng mà còn là nhà văn hóa lớn. Người là chiến sĩ tiên phong của nền văn học - nghệ thuật, báo chí cách mạng, đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

Thư viện Khoa Học Tổng Hợp TP.HCM tổ chức một đợt triển lãm nhằm giới thiệu đến độc giả các tài liệu chủ đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhà Văn hóa, Tư tưởng Vĩ đại”. Triển lãm mong muốn góp một phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian: Từ 18/09/2023 đến 28/09/2023
Địa điểm: Tiền Sảnh của Thư viện
Một số hình ảnh tại triển lãm:

 


 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị