Thư mục

Thư mục "Hồ Chí Minh Danh nhân Văn hóa kiệt xuất"

 

Nội dung được biên soạn về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc Người ra đi tìm đường cứu nước cho đến ngày Người trở về nước lãnh đạo nhân dân ta thực hiện các cuộc đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước; Tư tưởng về cách mạng, về đấu tranh giải phóng dân tộc, về quân sự… của Người.

Các tác phẩm, bài thơ, Tiểu luận, bài diễn văn, bài nói, bài viết tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tư tưởng của Người, đặc biệt là tư tưởng về nhà nước pháp quyền, về tôn giáo, tín ngưỡng, về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Các tác phẩm của các học giả, các nhà nghiên cứu thế giới viết và ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nhiều lĩnh vực; Hồi ký của các tác giả nước ngoài viết về cuộc chiến tranh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư liệu viết về phong cách, đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Các văn bản chỉ đạo, triển khai, tài liệu hướng dẫn về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806