THƯ MỤC

THƯ MỤC "ĐẤT NƯỚC THỐNG NHẤT"

    Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đi vào lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta như một trang sử vẻ vang. Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi to lớn, nhanh chóng và toàn diện nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM phối hợp với Thư viện Quân đội, biên soạn quyển Thư mục “Đất nước thống nhất”. Nội dung thư mục gồm 2 phần và mỗi phần có những chủ đề riêng biệt với hơn 3200 biểu ghi thư mục được sắp xếp một cách có hệ thống.
    Phần 1: Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam -  thống nhất đất nước.
    Phần 2: Thành phố Hồ Chí Minh 40 năm xây dựng và phát triển.

 

 

Hotline hỗ trợ
0909.895.806