DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức năm 2020 


2. Tài liệu tham khảo:
- Luật viên chức
- Luật Thư viện
- Bộ tiêu đề chủ đề (khoảng 19.000 tiêu đề)
- MARC 21 rút gọn
- Quy tắc biên mục Anh - Mỹ
- Khung phân loại thập phân Dewey rút gọn ấn bản 14
- Khung phân loại thập phân Dewey và bảng chỉ mục
- Library of congress subject headdings 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị

Hotline hỗ trợ
0909.895.806