Phòng ban

PHÒNG HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ MẠNG LƯỚI

PHÒNG HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ VÀ MẠNG LƯỚI

Từ tháng 5 năm 1997, Sở Văn hóa Thông tin giao lại việc theo dõi hoạt động thư viện quận huyện cho Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố. Từ đây, hoạt động của các thư viện quận huyện dần đi vào nề nếp, hệ thống thư viện công cộng tại Thành phố đã phủ khắp từ trung tâm thành phố đến các quận, huyện, phường xã, trở thành một trong những thiết chế văn hóa có nhiều hoạt động, ...

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Công tác phục vụ bạn đọc là một trong những công tác trọng tâm và quan trọng nhất của bất kỳ thư viện nào. Qua hơn 40 năm qua, tổ chức các phòng/ bộ phận phục vụ có những thay đổi nhằm phù hợp với nhu cầu phục vụ từng thời kỳ

PHÒNG BỔ SUNG VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU

PHÒNG BỔ SUNG VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU

Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu là nơi xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin của thư viện, thông qua việc lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu và xử lý nghiệp vụ biên mục để tạo thành cơ sở dữ liệu thông tin, quản lý nguồn tài liệu của thư viện, đảm bảo cho người sử dụng thư viện có thể tra cứu và tiếp cận được tài liệu.

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Thư viện Khoa học Tổng hợp đáp ứng nhu cầu đọc cho người dùng với nguồn tài liệu phong phú và đa dạng.

PHÒNG BẢO QUẢN VÀ TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU

PHÒNG BẢO QUẢN VÀ TỔ CHỨC KHO TÀI LIỆU

- Xây dựng phương án, tổ chức phòng chống hạn chế đến mức thấp nhất việc gây hại đến tài liệu trong thư viện. - Bảo quản, duy trì tình trạng vật lý của tài liệu luôn trong tình trạng tốt nhất nhằm phục vụ bạn đọc. - Chuyển dạng tài liệu sang định dạng phù hợp nhằm phục vụ, chia sẻ và bảo quản lâu dài.

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Tổ chức, quản lý hệ thống thông tin của Thư viện, phát triển hệ thống phần mềm quản trị thư viện, chương trình chuyển đổi số; liên thông, kết nối với hệ thống thư viện công cộng, trường học trên địa bàn Thành phố; Xây dựng, quản lý và tổ chức khai thác tài nguyên thông tin số, tài liệu cho người khiếm thị; Tham mưu, quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạ...

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC

Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu Thư viện; tố chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu Thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác; phục vụ tài liệu hạn chế cho đối tượng là cán bộ nghiên cứu có công văn yêu cầu tìm kiếm tư liệu; xây dựng bản tin phục vụ ...

Hotline hỗ trợ
0909.895.806