BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN (CIP)

1. Giới thiệu Biên mục trước xuất bản (CIP - Cataloguing in Publication)

Biên mục trước xuất bản (Cataloguing in Publication) viết tắt là CIP là chương trình được thực hiện giữa thư viện và các nhà xuất bản cho các xuất bản phẩm trước khi các xuất bản phẩm này được xuất bản.

2. Sản phẩm cung cấp

 Phòng Xử lý tài liệu cung cấp biểu ghi CIP theo tiêu chuẩn chuẩn quốc tế. Biểu ghi này được thể hiện:

  -Biểu ghi trên web site bán hang của nhà xuất bản.

  -Biểu ghi ở mặt sau trang tên sách của tài liệu.

Hình mẫu sản phẩm:

 Ví dụ về một tài liệu đã được CIP của nhà xuất bản Trẻ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI THƯ VIỆN KHTH TP.HCM

Nguyễn Huy Thiệp, 1950-
        Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt : [tập truyện ngắn] / Nguyễn Huy Thiệp. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2012.

        290 tr. ; 20 cm.
          
        Nội dung: Chút thoáng Xuân Hương ; Trương Chi ; Mưa Nhã Nam ; Hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt ; Thương cả cho đời bạc

        1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21. I. Ts.

        1. Short stories, Vietnamese -- 21st century. 2. Vietnamese literature -- 21st century.

         895.92234 -- ddc 22
         N573-T43

Giá thành

Sau khi sách có CIP được xuất bản ra thị trường, có hai cách nhà xuất bản thanh toán cho thư viện:

    Cách 1: gửi cho thư viện 2 bản / Biểu ghi (nhan đề).

    Cách 2: 30.000 đ/ Biểu ghi (nhan đề).

 

3. Khách hàng tiêu biểu
Từ tháng 5/2008 đến nay Thư viện KHTH Tp.HCM đã thực hiện biên mục CIP cho các đơn vị:
    - Nhà xuất bản Trẻ (nhà xuất bản đầu tiên thực hiện CIP),
    - Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ Tp.HCM,
    - Nhà xuất bản Tổng Hợp Tp.HCM,
    - Nhà sách Phương Nam,
    - Nhà Sách Hà Nội Tp.HCM.

4.Thông tin liên lạc:

- Trưởng phòng: Huỳnh Trung Nghĩa

- Số điện thoại: 028-38225055 - 262.

- Email: trungnghia@thuvientphcm.gov.vn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị