MONOGRAPHIE DESSINÉE DE L’INDOCHINE

MONOGRAPHIE DESSINÉE DE L’INDOCHINE

Bộ sách do trường Mỹ thuật Gia Định tập hợp các tranh vẽ về phong cảnh, đời sống sinh hoạt, văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng, các nghề nghiệp thủ công, nông nghiệp, thương mại… của 5 khu vực: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam kỳ, Lào và Campuchia vào những năm 30 của thế kỷ 20.

  * Bắc kỳ: 3 tập: Sites, gens, industrie, commerce et culte
     * Trung kỳ: 2 tập: Sites et gens.
     * Nam kỳ: 8 tập.
        - Tập 1-3: Sites et gens.
        - Tập 4-6: Agriculture-Industrie et commerce.
        - Tập 7: Théâtre Sino-Annamité.
        - Tập 8: Culte.
     * Lào: Tập 1: Sites, gens et culte
     * Campuchia:
        - Tập 1-2 : Sites et gens
        - Tập 3 : Théâtre - Angkor - Culte

Ngôn ngữ: Pháp ngữ
Khổ sách:  32 x 25cm

Sách Đạt giải Nhất tại cuộc thi “Những cuốn sách vàng” lần thứ 4 năm 2008

Hotline hỗ trợ
0909.895.806