Xác lập kỷ lục năm 2008 về “ Bức tranh Vẽ bằng màu sáp màu dài nhất Việt Nam"

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị