VAI TRÒ NHIỆM VỤ

Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là thư viện của các Ðô đốc Thống đốc, được thành lập vào năm 1868. Trước năm 1975 có tên gọi Thư viện Quốc gia của Nam Việt Nam. Tòa nhà được khởi công xây dựng vào năm 1968 và hoàn thành vào năm 1972. Hiện nay là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 14/04/1978. 

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

1. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Thư viện Khoa học Tổng hợp) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Có chức năng giữ gìn di sản, thư tịch, văn hóa phi vật thể của dân tộc, thu thập, tàng trữ, bảo quản, chuyển dạng tài liệu, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và nói về Thành phố Hồ Chí Minh, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triến Thành phố Hồ Chí Minh về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiếm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan, ban, ngành có liên quan.

3. Thư viện Khoa học Tổng hợp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước và được mở tài khoản ở Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

4. Tên giao dịch, đối ngoại của Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh là “General Sciences Library of HoChiMinh City”.

Trụ sở của Thư viện Khoa học Tổng hợp đặt tại số 69 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

1. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện Khoa học Tổng hợp; trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thế thao Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức, thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vổn tài liệu Thư viện Khoa học Tổng hợp thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài Thư viện phù họp với nội quy Thư viện; Phục vụ miễn phí tài liệu Thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc Thư viện lưu động theo quy định của các văn bản pháp quy về hoạt động Thư viện.

3. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù họp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng phục vụ của Thư viện Khoa học Tổng hợp.

Thu thập, tàng trữ, chuyển dạng tài liệu, khai thác và bảo quản lâu dài các tài liệu văn hóa phi vật thể của dân tộc, các tài liệu được xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và viết về Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu tại Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khóa luận, luận án tốt nghiệp của nghiên cứu sinh các trường đại học trong nước và nước ngoài.

Xây dựng Phòng Đọc sách, mượn sách phục vụ trẻ em và người khiếm thị. Tăng cường nguồn lực thông tin qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính.

Thư viện Khoa học Tổng hợp được phép lưu trữ tài liệu có nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 5 Pháp lệnh Thư viện.

Thực hiện thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân. Đẩy mạnh và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

5. Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin - thư mục, thông tin có chọn lọc phù hụp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của Thư viện.

6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động Thư viện; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin - thư viện của hệ thống Thư viện công cộng.

7. Hướng dẫn, tư vấn tổ chức Thư viện cấp huyện, cấp xã, thư viện, tủ sách cơ sở; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; phối họp với các cá nhân, tổ chức trong và nước ngoài tập huấn về lĩnh vực có liên quan đến hoạt động thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo; tham gia công tác giảng dạy về thư viện tại các trường đại học và cao đẳng, các nơi có yêu cầu; chủ trì phối họp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như thư viện các tỉnh/thành phố trên cả nước;

8. Xây dựng đề án vị trí việc làm, tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định pháp luật và ký họp đồng lao động theo quy định pháp luật;

9. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, quản lý, đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Thư viện Khoa học Tổng họp;

10.Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù họp với quy định của pháp luật;

11.Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật;

12. Thành lập các Câu lạc bộ để tư vấn cho Giám đốc Thư viện về phương hướng phát triển ngắn hạn, dài hạn và những vấn đề khoa học liên quan; thấm định giá trị khoa học, lịch sử, văn hóa, giá trị kinh tế của tài liệu, hiện vật có liên quan đến hoạt động của thư viện;

13. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Thư viện với Giám đốc Sở Văn hóa và Thế thao Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

14. Quản lý và sử dụng viên chức, tài chính, tài sản của đơn vị theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt công tác bảo vệ an toàn đơn vị và bạn đọc tại thư viện;

15. Tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác hỗ trợ, hợp tác trong và ngoài nước nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thư viện;

16. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ theo quy định và báo cáo kết quả thực hiện;

17. Tham mưu Lãnh đạo Sở quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu quý hiếm độc đáo cho Thư viện để Thư viện được bổ sung tài liệu quý hiểm đã được Hội đồng thẩm định.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sờ Văn hóa và Thể thao phân công.

 
CÁC HOẠT ÐỘNG CHÍNH
- Phục vụ đọc tại chỗ
- Cho mượn về nhà
- Giải đáp thông tin trực tiếp hay bằng điện thoại
- Triển lãm sách, báo theo chuyên đề
- Tổ chức Câu lạc bộ bạn đọc, nói chuyện chuyên đề, thảo luận
- Sao chụp, in ấn tài liệu
- Biên soạn thư mục theo yêu cầu của các cơ quan, cá nhân trong cả nước
- Tổ chức, tham dự hội nghị, hội thảo chuyên đề.
- Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho thư viện quận huyện.
- Tăng cường phong trào đọc sách tại các cơ sở
- Soạn thảo các tài liệu hướng dẫn tra cứu
- Thông tin Văn hóa Khoa học kỹ thuật bằng dạng tập và pano
- Biên soạn tờ Thông tin Thư viện phía Nam, một số thư mục
 
CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ
- Hỗ trợ nghiệp vụ cho các thư viện tỉnh phía Nam
- Hướng dẫn thực tập cho sinh viên Khoa Thư viện Thông tin các trường Đại học
- Hướng dẫn các đoàn khách tham quan thư viện
- Giúp các cơ quan, xí nghiệp trong thành phố tổ chức thư viện.
- Tham gia giảng dạy tại các Khoa Thư viện Thông tin của các trường Cao đẳng và Ðại học.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị