THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP THÔNG BÁO V/v TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ: số 69 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 38.225.055; hoặc địa chỉ email:  thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn

MẤU PHIẾU ĐĂNG KÝ

MẤU SƠ YẾU LÝ LỊCH

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị