Cờ Thi đua do Ủy Ban Nhân dân TP. HCM tặng năm 2011

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị