PHÒNG BỔ SUNG VÀ XỬ LÝ TÀI LIỆU

1.Giới thiệu chung

Phòng Bổ sung và Xử lý tài liệu là nơi xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin của thư viện, thông qua việc lựa chọn, bổ sung vốn tài liệu và xử lý nghiệp vụ biên mục để tạo thành cơ sở dữ liệu thông tin, quản lý nguồn tài liệu của thư viện, đảm bảo cho người sử dụng thư viện có thể tra cứu và tiếp cận được tài liệu.

2.Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

 - Xây dựng và phát triển vốn tài liệu thư viện phù hợp với đặc điểm tự nhiên - kinh tế - văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và đối tượng phục vụ của Thư viện Khoa học Tổng hợp bằng ngân sách được cấp hàng năm và từ các nguồn nhận tặng, nhận tài trợ, trao đổi giữa các cá nhân, thư viện và cơ quan tổ chức trong và ngoài nước.

 - Xử lý biên mục tài liệu (trừ báo và tạp chí) và tổ chức mục lục tra cứu thông tin cho thư viện và hệ thống thư viện quận huyện, Thành phố Thủ Đức.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1 Bổ sung

 - Mua tài liệu dạng giấy, điện tử, số hóa,… từ các nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức và cá nhân,…

 - Nhận tặng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân,….

 - Trao đổi tài liệu, ký gởi tài liệu với các cá nhân và cơ quan tổ chức trong và ngoài nước.

 - Sưu tầm tài liệu từ các nhà nghiên cứu, các địa phương,…

 - Sưu tầm, mua tài liệu quý hiếm, độc bản có giá trị nghiên cứu cao.

 - Phân tài liệu theo kho.

 - Phối hợp với phòng Phục vụ bạn đọc, phòng Thông tin Thư mục và Phòng Hướng dẫn nghiệp vụ và Mạng lưới trong việc bổ sung tài liệu đáp ứng nhu cầu người sử dụng thư viện.

 - Thực hiện thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2.2 Xử lý

- Phân loại tài liệu theo DDC 23 ấn bản tiếng Việt kết hợp với DDC 14 ấn bản tiếng Việt.

- Định chủ đề tài liệu bằng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên Library of Congress Subject Headings và Bộ Tiêu đề chủ đề Tiếng Việt (cơ quan biên soạn).

- Biên mục tài liệu theo chuẩn biên mục AACR 2 và nhập dữ liệu theo khổ mẫu MARC 21.

- Biên mục tập trung cho hệ thống thư viện quận huyện thành phố Hồ Chí Minh.

- Quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện khoa học Tổng hợp, 21 thư viện quận huyện và thành phố Thủ Đức.

- Biên mục tài liệu điện tử và số hóa.

- Nghiên cứu các chuẩn biên mục thư viện.

3.Dịch vụ

- Biên mục trước xuất bản (CIP).

- Tư vấn và tập huấn công tác bổ sung và xử lý tài liệu cho các nơi có yêu cầu.

- Hướng dẫn sinh viên thực tập tại phòng.

4.Thông tin liên lạc

Trưởng phòng: Trần Thị Hoàn Anh

ĐT: (028) 38.225055 – Số nội bộ: 222

Email:hoananhms@gmail.com

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị