PHÒNG XỬ LÝ TÀI LIỆU

 1. Giới thiệu chung

 Xử lý biên mục tài liệu (trừ báo và tạp chí) theo tiêu chuẩn quốc tế (MARC 21. AACR2, DDC 23, tiệu đề chủ đề, Cutter – Sanborn) tạo thành cơ sở dữ liệu để tổ chức mục lục tra cứu thông tin phục vụ người sử dụng thư viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

  Xử lý biên mục tài liệu (trừ báo và tạp chí) và tổ chức mục lục tra cứu thông tin cho thư viện và hệ thống thư viện quận huyện Thành phố Hồ chí Minh.

Nhiệm vụ

- Phân loại tài liệu theo DDC 23 ấn bản tiếng Việt kết hợp với DDC 14 ấn bản tiếng Việt.

- Định chủ đề tài liệu bằng ngôn ngữ tiếng Việt dựa trên Library of Congress  Subject Headings và Bộ Tiêu đề chủ đề Tiếng Việt (cơ quan biên soạn).

- Biên mục tài liệu theo chuẩn biên mục AACR 2 và nhập dữ liệu theo khổ mẫu MARC 21.

- Biên mục tập trung cho hệ thống thư viện quận huyện thành phố Hồ Chí Minh.

- Quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu Thư viện khoa học Tổng hợp và 24 thư viện quận huyện thành phố Hồ Chí Minh.

- Biên mục tài liệu điện tử và số hóa.

- Nghiên cứu  các chuẩn biên mục thư viện.

Dịch vụ và sản phẩm:

* Dịch vụ:

- Biên mục trước xuất bản (CIP).

- Tư vấn và tập huấn công tác biên mục cho các nơi có yêu cầu.

* Sản phẩm

 Trước 30/04/1975

  Bên cạnh các chuẩn nghiệp vụ quốc tế, Thư viện Quốc gia miền Nam, còn biên soạn một số tài liệu phục vụ cho công tác nghiệp vụ của mình:

   - Sách tổng kê phân loại Dewey tiếng Việt.

   - Tiêu đề chủ đề tiếng Anh phản ánh nội dung tài liệu thư viện.

   - Mục lục chủ đề.

 Sau 30/04/1975 đến nay

   - Qui tắc mô tả sách và tổ chức mục lục chữ cái năm 1978.

   - Bảng Phân loại BBK/TP.HCM dùng cho các thư viện KHTH và thư viện đại chúng: 5 tập năm 1979.

   - Biên soạn bảng địa lý dành cho các nước cộng hòa hậu Xô Viết theo Phân loại BBK/TP.HCM năm 1986.

   - Xây dựng bảng tham khảo phân loại tài liệu tin học theo DDC.

   - Bộ Tiêu đề chủ đề: khoảng 15.000 tiêu đề năm 2010.

   - Bộ Tiêu đề chủ đề: khoảng 19.000 tiêu đề năm 2015.

   - Tham gia biên soạn Từ điển chuyên ngành Thư viện – Thông tin Anh – Việt (Khoảng 6.000 thuật ngữ, có hình minh họa) năm 2010.

   - Tham gia biên soạn Từ điển chuyên ngành Thư viện – Thông tin Việt – Anh (Khoảng 4.000 thuật ngữ, có hình minh họa) năm 2013.

   - Tham gia dịch Khung phân loại Thập phân Dewey ấn bản 23.

3. Một số hình ảnh hoạt động

-Tham gia giảng dạy cho các thư viện quận huyện, trường đại học, cao đẳng, các nơi có yêu cầu.

-Tham gia hội nghị, hội thảo chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

-Tham gia khảo sát, đánh giá tác động, giảng dạy của “Dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính công cộng và truy nhập internet ở Việt Nam” cho tổ chức Bill Melinda Gates từ năm 2013 -2016.

Tập huấn nghiệp vụ cho các thư viện quận huyện TP.HCM.

Khóa tập huấn giảng viên “Khung phân loại thập phân Dewey -

Ấn bản 23 tiếng Việt” tại Thư viện Quốc gia -2013

Hội thảo - Tập huấn Biên mục chủ đề năm 2014  do Liên hiệp thư viện các đại học phía Nam tổ chức.

4. Thông tin liên lạc

- Trưởng phòng: Huỳnh Trung Nghĩa,

- Số điện thoại: 08-38225055 - 262.

- Email: trungnghia@thuvientphcm.gov.vn

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị