Giấy khen của Chủ tịch Tỉnh Xiêng Khoảng – Lào tặng Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM năm 2017

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị