DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023

Thư viện Khoa học Tổng hợp thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức năm 2023 và nội dung tài liệu tham khảo

Danh sách Tài liệu tham khảo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023, tải file tại đây

 

 

 

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị