Cờ Thi đua Bộ Văn hóa, Thông tin và Du lịch tặng năm 2018

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị