Giới thiệu

Những câu hỏi bạn đọc hay tìm

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÌM TÀI LIỆU THUỘC HỆ THỐNG THƯ VIỆN CÔNG CỘNG TP. HỒ CHÍ MINH : 1. Giới thiêu về Cơ sở dữ liệu của Hệ thống Thư viện công cộng TP. HCM. - Hệ thống TVCC TP. HCM bao gồm Thư viện Khoa học Tổng hợp (được xem là thư viện trung tâm); kết nối với hệ thống 24 thư viện quận huyện thông qua Website và hệ phần mềm quản lý thư viện tập trung. - Thông qua Website và công cụ tra cứu (OPAC), bạn đọc bất kỳ đâu cũng có thể tìm, định vị được tài liệu mình c...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH : Năm 1868, Thư viện các Đô đốc, Tống đốc Nam Kỳ (hay Tư viện Soái phủ Nam Kỳ) được thành lập theo sắc lệnh của Phó Đô đốc Ohier. Năm 1882, Thư viện đổi tên thành Thư viện Tư liệu Chính phủ Nam Kỳ thuộc Pháp (Bibliothèque de Documentation du Gouvement de la Cochinchine Francaise) và trở thành thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam.

PHÒNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC : Thư viện Khoa học Tổng hợp đáp ứng nhu cầu đọc cho người dùng với nguồn tài liệu phong phú và đa dạng.

HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP : HƯỚNG DẪN CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU TOÀN VĂN TẠI THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP

Xác lập kỷ lục năm 2008 về “ Bức tranh Vẽ bằng màu sáp màu dài nhất Việt Nam" :

Giấy khen của Chủ tịch Tỉnh Xiêng Khoảng – Lào tặng Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM năm 2017 :

CƠ CẤU TỔ CHỨC :

PHÒNG THÔNG TIN - THƯ MỤC : Xử lý và biên soạn ấn phẩm thông tin chọn lọc, các loại thư mục, hướng dẫn tra cứu và trả lời các thông tin về vốn tài liệu Thư viện; tố chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu Thư viện và các hoạt động thông tin, tuyên truyền khác; phục vụ tài liệu hạn chế cho đối tượng là cán bộ nghiên cứu có công văn yêu cầu tìm kiếm tư liệu; xây dựng bản tin phục vụ ...

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP :

PHÒNG BỔ SUNG : Xây dụng vốn tài liệu Thư viện bằng ngân sách được cấp hàng năm, nhận bản lưu chiểu xuất bản phẩm địa phưorng, biếu tặng, tài trợ, trao đổi giữa các thư viện và các hình thức khác.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806