Cờ Thi đua Bộ Văn hóa, Tông tin và Du lịch tặng năm 2016

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI
 Anh  Chị