Bộ sưu tập “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Một chặng đường vẻ vang”

Bộ sưu tập “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Một chặng đường vẻ vang”

LỜI NÓI ĐẦU

 

Bộ sưu tập “Tự hào 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – Một chặng đường vẻ vang”. Hệ thống hóa các tài liệu viết về quá trình thành lập và hoạt động lãnh đạo của Đảng; Những thành tựu vẻ vang và bài học kinh nghiệm từ sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin đến sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn cách mạng nước ta. Qua đó, góp phần truyên truyền, giáo dục tư tưởng phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, tiếp tục xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong thời đại mới.

Hotline hỗ trợ
0909.895.806