Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực ngành kinh tế tài nguyên đáp ứng nhu cầu xã hội

Kỷ yếu hội thảo nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực ngành kinh tế tài nguyên đáp ứng nhu cầu xã hội

Tác giả : Khoa bất động sản và kinh tế tài nguyên - Đại học Kinh tế Quốc dân Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP.HCM
1274
1274

Hotline hỗ trợ
0909.895.806