Thông báo về việc bạn đọc gửi xe tại thư viện

Bạn đọc gửi xe tại bãi xe trong khuôn viên Thư viện số 135A Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Giá giữ xe theo quy định