THƯ MỤC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, tự quyết định vận mệnh của mình, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9. Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh biên soạn thư mục chuyên đề  Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (1945-2015). Nội dung thư mục bao gồm một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã đăng trên các sách, báo, tạp chí trong giai đoạn từ năm 1945 đến nay.

Thư mục gồm các chủ đề: Bối cảnh lịch sử; Sự kiện; Diễn tiến (Đấu tranh chính trị - đấu tranh vũ trang);  Kháng Nhật cứu nước, Tổng khởi nghĩa; Ý nghĩa lịch sử;

Việc biên soạn thư mục sẽ giúp cho thủ thư, cán bộ nghiên cứu nói riêng và bạn đọc nói chung tiếp cận dễ dàng các tài liệu nói về Cách mạng Tháng Tám một cách có hệ thống, qua đó góp phần giáo dục và phát huy truyền thống anh hùng chống ngoại xâm của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, do công tác lưu trữ, sưu tầm còn hạn chế, thời gian biên soạn hạn hẹp, nên có thể còn một số các tài liệu, bài trích chưa được giới thiệu trong thư mục này. Rất mong  bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến để lần xuất bản sau được đầy đủ, hoàn thiện hơn.