PHÒNG XỬ LÝ TÀI LIỆU

CHỨC NĂNG
    -  Xử lý tài liệu được thư viện bổ sung và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.
    - Xây dựng và bảo trì các cơ sở dữ liệu thư mục, cơ sở dữ liệu toàn văn với nguồn tài liệu đa dạng.
    - Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc gia về lĩnh vực liên quan.
    - Tư vấn, tổ chức tập huấn các chuyên đề về ứng dụng chuẩn quốc tế và quốc gia trong công tác biên mục.

NHIỆM VỤ
    - Phân loại tài liệu (trừ báo và tạp chí) được bổ sung hàng năm vào thư viện từ nhiều nguồn khác nhau với nhiều ngôn ngữ khác nhau: Việt, Anh, Pháp, Hoa, ...
    - Thực hiện qui trình biên mục tài liệu điện tử luận văn, sách theo tiêu chí xây dựng CSDL của thư viện.
    - Áp dụng chuẩn quốc tế và quốc gia trong công tác biên mục: Chuẩn AACR 2; khổ mẫu MARC 21; chuẩn DDC23 & 14; Bộ Tiêu đề chủ đề của Thư viện Quốc hội Mỹ và Bộ tiêu đề chủ đề tiếng Việt của thư viện.
     - Tổ chức, bảo trì CSDL biểu ghi thư mục sách (về nội dung) nhằm bảo đảm tính chính xác và hiệu quả.
    - Nghiên cứu, ứng dụng các chuẩn quốc tế và quốc gia liên quan đến công tác biên mục.
    - Huấn luyện nhân viên thư viện KHTH và cán bộ thư viện quận huyện công tác biên mục.
    - Hướng dẫn, tư vấn cho cán bộ thư viện các tỉnh thành, cơ quan thông tin khác về nghiệp vụ biên mục.

DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM
    - Xây dựng hệ thống tra cứu điện tử.
    - Duy trì, mở rộng dịch vụ biên mục trước xuất bản (CIP) cho các nhà sách trong phạm vi cả nước.
    - Biên soạn tài liệu nghiệp vụ liên quan đến chuẩn/ nghiệp vụ biên mục cho các đối tượng cán bộ thư viện phù hợp.

PHỤ TRÁCH PHÒNG, THÔNG TIN LIÊN LẠC
Trưởng phòng: Huỳnh Trung Nghĩa,
Số điện thoại: 028-38225055, bấm số nội bộ 262.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BỘ CÔNG CỤ CẦN THIẾT SỬ DỤNG TRONG BIÊN MỤC