PHÒNG TIN HỌC

CHỨC NĂNG
     - Duy trì và phát triển hệ thống thông tin của Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
    - Xây dựng giải pháp, kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ, thống nhất và dễ dàng chia sẻ, tập trung cơ sở dữ liệu cho toàn bộ hệ thống thư viện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh.
    - Hỗ trợ, tư vấn về việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị có nhu cầu, các thư viện bạn.
    - Đề xuất giải pháp, tham gia thực hiện các dự án liên quan đến công nghệ thông tin tại Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

NHIỆM VỤ
    - Quản trị hệ thống mạng thư viện.
    - Xây dựng và quản lý hệ thống cổng thông tin.
    - Cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các bộ phận, phòng ban trong thư viện
    - Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung nhằm khai thác tốt các cơ sở dữ liệu điện tử có tại thư viện.
    - Tham gia xây dựng kế hoạch chiến lược về công nghệ thông tin cho toàn hệ thống thư viện công cộng thành phố Hồ Chí Minh.
    - Tìm kiếm, nghiên cứu các ứng dụng mới, công nghệ mới.
    - Tập huấn, tham gia đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, nhân viên thư viện, các dự án và thư viện bạn.

PHỤ TRÁCH PHÒNG, THÔNG TIN LIÊN LẠC
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Cư,
Số điện thoại: 028-3 8.225.055, bấm số nội bộ 220.