Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC:

    Giám đốc:  Ông Bùi Xuân Đức, Thạc sĩ Hành chính công
    Điện thoại: (84.8) 38 225 055, ext. 212
    Fax:            (84.8) 38 299 318
    Email:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
   Phó Giám đốc: Ông Vĩnh Quốc Bảo, Thạc sĩ Giáo dục
   Điện thoại: (84.8) 38 255 055, ext. 209
   Fax:            (84.8) 38 299 318
   Email:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mai Thy, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
   Điện thoại: (84.8) 38 255 055, ext. 231
   Fax:            (84.8) 38 299 318
   Email:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HỆ THỐNG PHÒNG BAN:
Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh với các phòng ban, bộ phận được chia thành các khối như sau:

 
* Khối Hành chính:
    - Phòng Hành chính - Tổng hợp
    - Bộ phận Kế toán

* Khối Kỹ thuật - Công nghệ:
    - Phòng Tin học
    - Phòng Bảo quản, Phục chế và Chuyển dạng tài liệu
    - Bộ phận sản xuất tài liệu Khiếm thị

* Khối Nghiệp vụ:
    - Phòng Bổ sung
    - Phòng Xử lý tài liệu
    - Phòng Thông tin Tư liệu
    - Phòng Xây dựng Phong trào (Phòng Mạng lưới thư viện)

* Khối Phục vụ Bạn đọc:
    - Phòng Đọc
    - Phòng Báo - Tạp chí
    - Phòng Dịch vụ tham khảo – Cấp thẻ
    - Phòng Tổ chức kho tài liệu
    - Phòng đọc Thanh Thiếu Nhi
    - Phòng đọc Doanh Nhân