Các dự án hợp tác và nghiên cứu

Năm 2002 dự án mua máy chụp và quét tài liệu hiệu ZEUTSCHEL OK 300 HYBRID cho Thư viện Khoa học Tổng hợp đã được UBND Tp. Hồ Chí Minh duyệt.

        - Tháng 10 năm 2003 và tháng 01 năm 2004 bộ phận chuyển dạng tài liệu đã được chuyên gia nước ngoài hướng dẫn sử dụng quét tài liệu.
        - Tháng 06 năm 2007 Thư viện đã tiếp nhận viện trợ từ Tổng lãnh Sự Hà Lan tại Tp. Hồ Chí Minh bao gồm: Máy tráng phim OE 505, các thiết bị hổ trợ kèm theo hoá chất phim. Tổng số tiền viện trợ: 34.463,40 USD. Các thiết bị vật tư này sẽ giúp cho Thư viện tiến hành chương trình chụp vi phim để bảo quản các tài liệu cũ, hư hỏng, có nguy cơ mất đi vĩnh viễn.


     * Tham gia nhiều khoá huấn luyện khác do các chuyên gia trong và ngoài nước hướng dẫn như:
         - Học tu bổ tài liệu quý hiếm do Quỹ Châu Á tài trợ chuyên gia Nhật hướng dẫn tại Cục lưu trữ Quốc gia II.
         - Lớp Bảo quản có tính cách phòng chống vào tháng 04 năm 2005 do ông Grant Collin hướng dẫn tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh.
         - Lớp hướng dẫn kỹ thuật bảo quản tài liệu tại Thư viện Khoa học Tổng hợp vào tháng 10 năm 2005.
         - Tham gia lớp tập huấn chụp và tráng rửa phim tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tháng 12 năm 2006 (do chuyên gia Singapore Mr. Lim Cheng Guan hướng dẫn).
- Lớp tập huấn về bảo quản tài liệu do hai chuyên gia ở phòng trưng bày Quốc gia Úc năm 2011 và 2013 (do cô Lisa và Fiona)hướng dẫn tại Thư viện.