Dự án mạng lưới liên thư viện

 Mục tiêu chính của dự án:

- Bảo quản các di sản tài liệu từ thời Pháp thuộc, có ý nghĩa quan trọng về mặt lịch sử và nghiên cứu bằng các phương tiện bảo quản hiện đại.
- Tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn tư liệu nói chung, nguồn tư liệu bằng tiếng Pháp nói riêng thông qua việc hiện đại hóa mạng lưới thư viện và trung tâm tư liệu công.

Chủ dự án:
Phòng hợp tác và hoạt động Văn hóa (SCAC) của Đại sứ quán Pháp tại TP. Hồ Chí Minh


Đối tác:

    - Việt nam :
        * Thư viện Quốc Gia
        * Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.
        * Các Trung tâm Lưu trữ Quốc gia.
        * Các Trung tâm phục vụ đọc giả sử dung tiếng Pháp.
     - Quốc tế
        * Thư viện Quốc gia Pháp.
        * Cục Lưu trữ Pháp.
        * Trung tâm liên vùng về Bảo quản sách.
        * Hội Thông tin tư liệu Pháp.

Giá trị dự án: 850.000 Euro


Cấu trúc dự án:

Mảng hoạt động 1: Hiện đại hóa các Thư viện và Trung tâm tư liệu.
     -   Hỗ trợ vật chất kỹ thuật để tin học hóa các thư viện nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường kết nối giữa các mạng lưới thư viện.
     -   Đào tạo về kỹ thuật tư liệu và NTIC để chuyên nghiệp hóa các cán bộ và giúp họ duy trì những kiến thức hay kỹ năng đã tích lũy.
     -   Thực hiện các tài liệu phục vụ đào tạo: Dịch và xuất bản các giáo trình thư viện học và tài liệu kỹ thuật.

Mảng hoạt động 2: Hỗ trợ bảo quản và phát huy các phông di sản tư liệu
     -   Hiện đại hóa các bộ phận bảo tồn của hai thư viện hàng đầu thuộc hệ thống công cộng (Thư viện Quốc gia và Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh) nhằm giúp cho bộ phận này có khả năng xử lý các nguồn di sản trên bình diện quốc gia. Đào tạo sử dụng và bảo trì máy móc mới trang bị.
     -  Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ trong ngành (lưu trữ và bảo quản, tiếng Pháp chuyên ngành)
     -   Phát huy di sản tư liệu: thực hiện in trên giấy hay số hóa các bộ sách quý để tạo ra các phương tiện nghiên cứu, tổ chức hội thảo khu vực về các phông di sản, xử lý bộ tư liệu hình ảnh - bản đồ.
Mảng hoạt động 3: Quản lý dự án
     -   Nhằm đảm bảo việc triển khai thông tin, quảng cáo các dự án được thực hiện 1 cách có hiệu quả.
Công tác điều phối dự án sẽ được giao cho 1 trợ lý kỹ thuật mà văn phòng được đặt tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh - đối tác quan trọng của dự án tại khu vực phía Nam của Việt Nam.

Lịch trình chi tiêu theo mảng hoạt động:

  2004 2005 2006
Mảng 1: Hiện đại hóa các thư viện và trung tâm tư liệu 113 805 46 300 48 000
Mảng 2: Hỗ trợ bảo quản và phát huy di sản 336 200 75 550 96 355
Mảng 3: Quản lý dự án 27 230 52 530 54 030
Tổng /Năm triển khai      

Tình hình khi dự án kết thúc và những lợi ích mong đợi:
    -  Hệ thống thư viện và các trung tâm tư liệu sẽ được hiện đại hóa với nững công cụ  quản lý hiệu quả và nhờ đó sẽ có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ phục vụ đọc giả.
    - Các thư viện và trung tâm tư liệu sẽ hoà nhập vào mạng lưới tư liệu thế giới; những trao đổi sẽ gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao chuyên môn sau khi dự án kết thúc.
    - Bảo vệ được một di sản tư liệu có nguy cơ bị huỷ hoại trừ phi có những can thiệp cấp thời; tiếp tục những nỗ lựcbảo quản sách, tư liệu trên cơ sở những thành tựu đạt được trong khuôn khổ dự án; tác động của những thành quả đó lên toàn bộ mạng lưới tư liệu.
    - Các nhà nghiên cứu cũng như đọc giả nói chung có thể tiếp cận dễ dàng các nguồn tư liệu; lượng đọc giả Việt Nam và nước ngoài sẽ gia tăng.
    - Chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực trong lĩnh vực này