Dự án Thư viện điện tử tài liệu tiếng Pháp

Mục tiêu của dự án:
Đưa vào sử dụng những tài liệu tiếng Pháp trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương bằng phương pháp nghiệp vụ thư viện hiện đại và đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ mới cho các chuyên viên tư liệu và nghiên cứu.


Đối tác: Việt Nam – Lào – Campuchia
Phía Việt Nam: Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, IDECAF, Bảo tàng Lịch sử, Thư viện Khoa học Xã Hội TP. Hồ Chí Minh, Thư viện Viện Khoa học xã hội.

Chủ dự án:
  Đại học Denis Diderot (Paris VII)

Quá trình triển khai
    -   Tìm hiểu, thống kê vốn tài liệu bằng tiếng Pháp của các cơ quan tham gia.
    -   Tập huấn về tin học và internet.
    -    Tìm hiểu về cấu trúc Cơ sở dữ liệu của từng cơ quan tham gia.
    -    Thống nhất 1 cấu trúc cơ sở dữ liệu chung.
    -    Thời gian triển khai giai đoạn này : từ tháng 8/2002 đến 12/2002
1.   Tập huấn
    -     Lớp thứ nhất: tin học căn bản, Internet căn bản
        + Thời gian: Từ 22/11 đến 29/11/2000 tại Hà Nội
        + Học viên tham dự phía TV Khoa học Tổng hợp: Vĩnh Quốc Bảo, Dương Hoàng Thư
    -     Lớp thứ hai: Trao đổi và thống nhất chung cấu trúc của Cơ sở dữ liệu giữa các đơn vị tham gia.
        + Thời gian: 04/12 đến 8/12/2000, tại TP. Hồ Chí Minh
        + Học viên tham dự phía TV Khoa học Tổng hợp: Vĩnh Quốc Bảo, Dương Hoàng Thư, Nguyễn Ngọc Trang.

Kết quả bước đầu dự án: 
    Giai đoạn 1
        -   Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp HCM đã xử lý hoàn tất 15 000 cuốn trong tổng số khoảng 45 000 cuốn theo kế hoạch.
        -    Tổng mục lục được đặt trên Website: http://brea.culture.fr/sdx/befap/index.xsp