Dự án Bảo quản tài liệu (vi phim & số hoá)

Mục tiêu dự án:
    -  Bảo quản là vấn đề sống còn của Thư viện.
    -  Xây dựng 1 chính sách bảo quản cho Thư viện KHTH TPHCM. Loại tài liệu nào phải chụp vi phim, loại tài liệu nào cần số hóa
    -  Tổ chức cơ sở dữ liệu số hoá để đáp ứng nhu cầu đọc giả.
    -  Thực hiện tốt việc lưu trữ và chia sẻ nguồn dữ liệu cho các cơ quan thông tin và thư viện.

Thông tin về dự án
    - Nguồn kinh phí: Do chính phủ cấp.
    -  Đơn vị quản lý dự án: Ban Quản lý dự án Sở Văn hóa Thông tin TPHCM
    -  Đơn vị hưởng thụ: Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM.
Quá trình triển khai dự án:
    -  Lắp đặt máy chụp vi phim.
    -  Tập huấn sử dụng máy.
    -  Đưa vào khai thác vận hành.