Thư viện tạm ngưng phục vụ từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 11/7/2019

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM tạm ngưng phục vụ từ ngày 01/7/2019 đến hết ngày 11/7/2019

Lý do: Kiểm kê sách - Vệ sinh kho

Thư viện sẽ phục vụ lại vào ngày 13/7/2019

THƯ VIỆN KHTH