Báo chí Sài Gòn 1954-1963

Tác giả: Dương Kiều Linh
 Báo chí Sài Gòn 1954-1963 nghiên cứu về quá trình hoạt động và những tác động về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa của báo chí Sài Gòn thời gian 1954-1963
        Bên cạnh phần khảo cứu về bối cảnh lịch sử, quá trình hoạt động, nội dung, tính cách, đặc điểm… của báo chí Sài Gòn thời gian 1954-1963, tác giả còn lập danh mục gồm 338 tờ báo hoạt động công khai ở Sài Gòn trong khoảng thời gian trên, bao gồm nhiều tờ báo chuyên biệt của các tôn giáo cùng những tờ báo chuyên về thương mại, giáo dục, báo chí các nước… Qua đó cho thấy diện mạo phong phú và sinh động của báo chí Sài Gòn vào buổi đầu của chế độ Việt Nam Cộng hòa
Xuất bản: T.P. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh, 2017
Đặc trưng số lượng: 276 tr. ; 21 cm
Số phân loại: 079.59779
                          D928-L75
Số ký hiệu: VV 2177/2017,VV 2178/2017